background-pixabay

Европски ниво заштите података грађана Србије – превод без усклађености

Извор: Share Фондација

Ако је фејсбук за мене бесплатан, то је слично као да овца мисли да има бесплатно шишање – Ленарт Кучић, новинар

  • Нацрт закона о заштити података о личности, који је јавности представљен почетком децембра 2017. године, последњи је у низу корака у процесу започетом 2013, када је формирана радна група за израду Нацрта закона који је требало да буде завршен до краја те године.
  • Током пет бурних година, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности израдио је два Модела закона о заштити података о личности, а радна група је са закашњењем од две године представила Нацрт, да би га затим повукла.

Европски ниво заштите података грађана Србије – превод без усклађености

За то време, Европска унија је извршила нормативну реформу ове области и 2016. године донела Општу уредбу (2016/679) о заштити података о личности (GDPR) и Директиву (2016/680) која уређује обраду података о личности од стране надлежних органа у вези са кривичним поступцима и претњама националној безбедности.GDPR ступа на снагу у ЕУ крајем маја, а и даље је упитно да ли ће српски закон до тада бити усвојен и у ком облику.

Имајући у виду вишегодишњи процес, те труд бројних актера на овом пољу, SHARE Фондација и шира стручна јавност очекивали су да ће Србија добити нови Закон о заштити података о личности који ће бити усклађен са регулативом ЕУ, обезбедити правну сигурност и решити бројне недоумице и проблеме у пракси, који су последица неадекватне регулативе у Србији у овој области.

Преовлађује утисак да Нацрт закона представља адаптирани превод Опште уредбе ЕУ у који су, кроз читав текст, имплементирана решења из Директиве за полицију и службе безбедности. На тај начин је испуњено једно од наших очекивања, односно остварена је готово пуна усклађеност са правним оквиром ЕУ, али је истовремено сасвим изневерено очекивање да ће предложени пропис допринети правној сигурности, те умањити или отклонити бројне неизвесности и проблеме у примени.

Организације грађанског друштва посвећене заштити људских права и слобода у Србији послале су заједнички коментар на предложени Нацрт закона о заштити података о личности, позивајући надлежно Министарство правде да радној групи врати на дораду одредбе којима се уређује обрада личних података у вези са кривичним поступцима и претњама националној безбедности. Заједнички коментар подржало је 14 организација цивилног друштва.

Нацртом закона нису довољно заступљени или обухваћени неки значајнији и знатно заступљенији посебни видови обраде података о личности, пре свега видео-наџор и биометрија. Такође, питање обраде података о личности у области рада и запошљавања обрађено је само у једном члану, који упућује на секторски закон (тј. Закон о раду) и колективне уговоре без ближег уређивања материје.

Додатно, дефиниција пристанка из Нацрта закона не садржи одредницу да мора бити добровољан. Ово је изузетно битно, с обзиром на то да се грађани неретко налазе у подређеној позицији у односу на руковаца када пристају на обраду података мимо своје воље.

Коначно, чланом 95 Нацрта закона предвиђене су новчане казне за прекршај које су на изузетно ниском нивоу, па постоји оправдана бојазан да ниски износи прописаних казни неће мотивисати руковаоце и обрађиваче да ускладе своје пословање са новим прописом.

Мишљење је великог броја стручних организацја да Модел Повереника представља добар нормативни оквир који је у складу са европском регулативом, а који у великој мери може да обезбеди бољу заштиту приватности грађана Републике Србије, као и да постави оквир за виши степен правне сигурности. Искуство и колективно знање које је канцеларија Повереника генерисала од свог оснивања представљају непроцењив ресурс, а будући да се већ налазе у решењима Модела, треба искористити прилику и преузети их у мери у којој је то могуће.

Искуство и колективно знање које је канцеларија Повереника генерисала од свог оснивања представљају непроцењив ресурс, а будући да се већ налазе у решењима Модела, треба искористити прилику и преузети их у мери у којој је то могуће.

SHARE Фондација је припремила и кратак едукативни видео о реформи правног оквира заштите података о личности.